skip to Main Content
Arbeidsmarkt Op Zijn Kop:

Arbeidsmarkt op zijn kop:

Stel: je begint je dag op zondag, maandag, woensdag en vrijdag met het zetten van perfecte cappuccino’s in een hip koffietentje om de hoek, waarvan je tevens eigenaar bent. ‘s Middags geef je muziekles op bassischolen en vier avonden per week handel je telefoontjes af op de afdeling klanten- support van een luchtvaartmaatschappij.
Daarnaast verkoop je online spijkerbroeken die je zelf importeert. In de tijd die je overhoudt verleen je mantelzorg aan je zieke moeder. Doordat je fluctuaties in je inkomen opvangt, kun je met je vaste werkzaamheden goed rondkomen. Bovendien kun je zowel je creativiteit als ondernemerschap kwijt en is er ruimte om er te zijn voor je moeder.
Als je het zo kunt regelen dat je met deze werkzaamheden bijdraagt aan de samenleving doordat je belasting en sociale premies betaalt, je de mogelijkheid hebt je goed te verzekeren en je kunt sparen voor een goed pensioen, ontstaat een ideale situatie: je creëert voor jezelf maximale flexibiliteit en je bent (eventueel ook na je pensionering) duurzaam inzetbaar.
Als deze constructies in de toekomst door regelgeving worden gefaciliteerd, is ook de maatschappij erbij gebaat: er komt een einde aan de ‘haves’ en ‘have hots’ omdat voor iedereen de kansen voor het oprapen liggen.
Adviescommissie
Eerder dit jaar stelde het kabinet de ‘Commissie Regulering van Werk’ in. Deze commissie moet advies uitbrengen over de toekomstige inrichting van de arbeidsmarkt. Een deel van de taak van de commissie bestaat eruit om na te gaan of de regels die gelden voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen nog wel passen bij de manier waarop nu en in de toekomst wordt gewerkt.
De vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden: het antwoord luidt namelijk ‘nee’. De maatschappij waarin vroeger alles duidelijk was afgebakend verandert in hoog tempo. Oorzaken zijn onder andere internationalisering en technologisering (het is gemakkelijk om vanuit een ander land met je laptop op schoot een Nederlandse werknemer optimaal te bedienen). Daarnaast krijgt de samenleving te maken met uiteenlopende loopbaanpatronen:
Jongeren zien het steeds minder zitten om vele jaren achter elkaar voor dezelfde baas hetzelfde werk te doen. Bedrijven willen maximale flexibiliteit en lang niet alle pensioengerechtigden zitten erop te wachten te stoppen met werken.
Volgens WePayPeople is binnen de nieuwe structuren die op dit moment aan alle kan- ten ontstaan een belangrijke rol weggelegd voor juridische werkgevers, waaronder payrolling bedrijven. In een ‘position paper’ aan de leden van de Commissie Regulering van Werk, geeft directeur/oprichter Julius Kousbroek zijn visie op de huidige arbeidsmarkt en draagt hij ideeën aan voor een verbetering van de regelgeving. Met duidelijkheid voor iedereen en het zoveel mogelijk wegnemen van ongelijkheid tussen mensen die hetzelfde werk doen kom je al heel ver, zo stelt Kousbroek met zoveel woorden in zijn begeleidend schrijven.
,,Juridische werkgevers als WePayPeople kunnen er als geen ander voor zorgen dat premies en belastingen worden afgedragen en dat heffingen voor bijvoorbeeld opleidingen terechtkomen bij hen voor wie ze zijn bedoeld.”
Kousbroek breekt in het stuk een lans voor wat wel de ‘gig economy’ wordt genoemd, een economy waarin tijdelijk werk of een combinatie van wisselende parttimebanen heel gebruikelijk is. Momenteel is deze ‘gig economy’ met name gericht op opdrachten van korte duur. ,,Maar de komende jaren zal ze evolueren naar een economie waarbij mensen gelijktijdig meerdere langdurige werkverbanden aangaan”, verwacht de WePayPeople-directeur.
Met de toenemende flexibilisering groeit ook de behoefte aan netwerken die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar kunnen brengen, maar die een aantal belangrijke stappen verder gaan dan de huidige platformen. ,,Enerzijds om de administratieve lasten van de nieuwe werk- gevers – de aanbieders van werk – te drukken en anderzijds om ervoor te zorgen dat er op correcte wijze wordt bijgedragen aan ons sociale stelsel. Voor iedereen die werkt – ongeacht of ze een dienstverband hebben of hun diensten aanbieden als zzp-ondernemer – worden dezelfde soort premies en belastingen afgedragen.”
Behalve dat de arbeidsmarkt hierdoor transparanter wordt en alles een stuk gesmeerder verloopt, heeft het nog een belangrijk voordeel, aldus Kousbroek: het fenomeen van ‘haves’ en ‘have nots’ behoort hiermee tot het verleden. Daarnaast is het ‘gouden’ sociale vangnet waarop nu lang niet iedereen een beroep kan doen, straks voor veel meer mensen weggelegd.
Andere stelsels maken ook een einde aan de ongelijkheid wat betreft opleiding en ontwikkeling (O&O), aldus Kousbroek.
Nu hebben met name mensen in vaste dienst de mogelijkheid – en de middelen – om daarvan gebruik te kunnen maken. Hoogste tijd dat dit verandert, aldus de WePayPeople-directeur. ,,In het licht van het door de overheid gestimuleerde Leven Lang Leren en de steeds hoger wordende pensioenleeftijd is de mogelijkheid voor mensen om zich te blijven ontwikkelen essentieel. ,,Recht op O&O heeft ons inziens net zoveel waarde als recht op WW of WAO.”
In zijn ‘position paper’ erkent Kous- broek dat er altijd een groep mensen zal blijven voor wie bescherming door het arbeidsrecht noodzakelijk is. ,,Waar die bescherming begint en waar ze eindigt – en hoe deze wordt ingericht op de nieuwe arbeidsmarkt staat open voor discussie.

Back To Top