skip to Main Content
Nederlandse Arbeidsmarkt Rijp Voor Meer Payrolling

Nederlandse arbeidsmarkt rijp voor meer payrolling

Meer dan de helft (56%) van de Nederlanders is niet bekend met wat payrolling in de praktijk inhoudt. Belangrijkste oorzaken zijn de beperkte ervaring en kennis over de voordelen van de payroll. Slechts één op de 10 Nederlanders is daadwerkelijk op de hoogte van de voor- en nadelen, waarbij er vooral misverstanden bestaan over pensioenopbouw en het recht op ww. Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder 1228 werkende en niet werkende Nederlanders door het bureau Markteffect uit Eindhoven.

‘Onzeker’, ‘onderbetaald’ en ‘onpersoonlijk’ worden genoemd als negatieve aspecten van payrolling. ‘Gemak en flexibiliteit’ worden als voordelen spontaan genoemd. 
Maar liefst een op de drie Nederlanders is bereid – als ze op de hoogte zijn van alle relevante informatie – een payroll-constructie te accepteren. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek. Vooral het onbekende en de weinige kennis over de praktische gevolgen zijn redenen voor de bestaande koudwatervrees. Bovendien roept payroll bij een op de tien van de ondervraagden negatieve associaties op.
Een van de belangrijke conclusies volgend uit het onderzoek is dat payrollbedrijven meer en betere informatie moeten gaan geven over de payroll-constructies. Daarmee worden de huidige aarzelingen bij veel ondervraagden weggenomen. 
Vooral mannen (68%) denken dat ze gemakkelijk in een payroll-constructie kunnen worden ‘ontslagen’. Hoger opgeleiden menen dat je het recht op een ww-uitkering verliest door payrolling. Uit het onderzoek blijkt verder dat er voor payroll-bedrijven nog een wereld is te winnen. Want slechts een procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkt nu op deze basis, blijkt uit het onderzoek.
Aanstelling
Een grote meerderheid van de ondervraagde werkende Nederlanders (72%) beschikt over een vaste aanstelling. Slechts een fractie van hen is bekend met het fenomeen payrolling. Nederlandse werknemers zijn trouwens honkvast: 61% van hen zit al meer dan twee jaar op dezelfde plek. Van de respondenten heeft, zoals gemeld, slechts 1 procent een overeenkomst met een payrollbedrijf. 
Slechts 7 procent van werkend Nederland heeft in het verleden een contract via payrolling gehad. 14 procent van de Nederlanders overweegt op korte termijn of in de toekomst als zzp’er aan het werk te gaan, maar ziet op tegen de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Boekhouding, belastingaangifte en afdracht van sociale premies vormen een obstakel. Meer financiële zekerheid en lagere lasten voor bijvoorbeeld verzekeringen zouden hen ertoe kunnen aanzetten de stap te zetten. 
Van alle respondenten is 56% bekend met de term payrolling. Opvallend is bovendien dat mannen (54%) bekender zijn met payrolling dan vrouwen (34%). Het merendeel van de oudere beroepsbevolking (65%) van 55 jaar en ouder is onbekend met de term. Wie in het verleden werkloos is geweest, is bereid eerder een payroll-constructie te accepteren.
Pensioen
Een fors aantal ondervraagden vermoedt dat je bij payrolling geen pensioen opbouwt en je je rechten op een WW-uitkering verliest, terwijl het tegenovergestelde het geval is. Daarnaast meent 64% dat je gemakkelijk ontslagen kunt worden. 57% denkt dat een payroller een ‘tweederangs werknemer’ is met minder rechten dan een werknemer met een vast contract. Tenslotte gelooft 62% dat de constructie met name geschikt is voor functies aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Ruwweg een derde (30%) heeft negatieve associaties bij de term payrolling, 30% is trouwens wel  positief. In totaal registreerden de onderzoekers 678 associaties met payrolling. 31% positief (‘flexibel, betrouwbaar en gemakkelijk’), 39 procent neutraal en 30 procent negatief (‘niet vast, onzekerheid, onderbetaald duur’).   
Overigens verdient slechts 4% van de ondervraagden meer dan €5.600 bruto per maand, terwijl het merendeel tussen de €1.900 en de €4.700 per maand opstrijkt. Bijna een derde van alle geënquêteerden werkt in loondienst.
Inkomen
Van de oudere respondenten die werkzoekend zijn (45+ of ouder) denkt 65% over 12 maanden nog steeds geen inkomen via arbeid te hebben. Bij jongeren ligt dit percentage op 30%. Hoogopgeleiden zien wat dat betreft de toekomst wat rooskleuriger in dan mensen met een lage opleiding (35% tegenover 18%).
Voor payrolling lijkt veel latente belangstelling te bestaan, concluderen de onderzoekers. Als hen wordt voorgehouden wat payrolling inhoudt, zegt 26% de constructie te overwegen, terwijl 5% in één klap overtuigd is van de voordelen. Werklozen hebben de meeste koudwatervrees, maar zij die in het verleden ervaring hebben met payrolling vinden het vaak een goed idee. 
Verder is duidelijk dat mensen in de jongere leeftijdsgroepen (26%) wel zin hebben in een bestaan als zzp’er. Hetzelfde geldt overigens ook voor de hoger opgeleiden.
Ervaringen:

  • ‘Beter iets dan niets’
  • Verschillende jaren gedaan, niks mis mee’
  • ‘Biedt meer zekerheden dan werken via uitzendbureau’
  • ‘Waarom niet als het een leuke functie is’
  • ‘Even zeker als rechtstreeks via werkgever’

Payrolling:
Bedrijf geeft de verantwoordelijkheid voor werkgeverschap uit handen en het personeel komt in dienst van de payroll-onderneming. Via deze constructie besteedt de inlener juridische en administratieve aangelegenheden (salarisuitbataling en administratie, afdracht van sociale premies, pensioenen) uit aan payroller.
Aanbevelingen:
Maak mensen meer bekend met payrolling. Informeer hen over de financiële zekerheden en welke rechten ze hebben. Door meer inhoudelijk te informeren zullen meer mensen overwegen om via payrolling te gaan werken. De kans dat mensen ingaan op een concreet aanbod wordt dan ook groter.

Back To Top