skip to Main Content
PRINSJESDAG 2018: DE START VAN EEN SPANNENDE HERFST!

PRINSJESDAG 2018: DE START VAN EEN SPANNENDE HERFST!

Het wordt een spannend najaar voor de arbeidsmarkt. Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet Rutte III voor het eerst een eigen begroting. Er is hard gewerkt aan het vinden van een manier om financiële ruimte te creëren voor een pensioenakkoord waarover de sociale partners al enige tijd in overleg zijn en waar het kabinet veel waarde aan hecht. Maar er zijn meer ambities.
Kabinet Rutte III heeft een drukke arbeidsmarktagenda dit najaar want het wil ook graag tot een oplossing komen voor de te lange loondoorbetaling bij ziekte en de bijbehorende administratieve verplichtingen voor met name het MKB.
Daarnaast is sinds 6 september bekend dat het wetsvoorstel om loondispensatie in plaats van loonkostensubsidie in de ‘Participatiewet’ te introduceren niet doorgaat. De redenen: het is onuitvoerbaar en er is geen draagvlak. Deze zomer bleek eveneens dat afspraken in het regeerakkoord over het minimum tarief voor zzp’ers niet te verenigen zijn met het Europees recht.
En: uit het advies van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel ‘payroll’ is naar voren gekomen dat deze wet ertoe zal leiden dat payroll zijn ontzorgende functie zal verliezen, dat het uitzenden wordt geraakt en de uitvoerbaarheid wordt betwijfeld. Dit is allemaal in strijd met wat er in het regeerakkoord is afgesproken.
De Wet Arbeidsmarkt in Balans
In de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB) gebruikt men dezelfde definitie voor payroll en zullen dezelfde effecten optreden die in strijd zijn met het regeerakkoord. Bovendien wordt de WW-premie voor flex in de WAB fiks verhoogd. Hierbij geldt dat er bij de flexvorm uitzenden/payroll alleen rekening wordt gehouden met het aantal mensen dat de uitzender/payroller aanlevert aan de WW, maar niet met het aantal mensen dat deze flexvorm uit de WW helpt. UWV heeft berekend dat dat laatste aantal hoger is dan het eerste: “Uitzendwerk biedt ook kansen voor werkzoekenden: gemiddeld gaat ongeveer één op de drie werkhervatters vanuit de WW aan de slag op een uitzendcontract, terwijl gemiddeld een kwart van de instromers uitzendkracht was. Er stromen dus meer WW’ers uit naar een uitzendbaan dan het aantal uitzendkrachten dat in de WW terechtkomt.” (Bron: ‘UWV Uitzendwerk Factsheet Arbeidsmarkt’, 21 december 2017) Die eenzijdige benadering in de WAB is niet alleen onrechtvaardig, maar zal aantoonbaar de belangrijke opstap-, overstap- en combinatiefunctie van uitzenden/payroll in gevaar brengen. *
Genoeg vragen
Al met al wordt het dus een spannend najaar voor de arbeidsmarkt; de invulling van de diverse wetten zal belangrijke consequenties hebben voor de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Komen de sociale partners tot een akkoord over de modernisering van de pensioenen en over verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte voor het MKB? Beide zijn heel hard nodig om respectievelijk draagvlak bij jong en, na jarenlang geen indexatie gekregen te hebben, ook bij oud(er) te behouden. En tevens om het vertrouwen bij het MKB zelf, toch de motor van de economie, op peil te houden.
Betekent het niet doorgaan van de loondispensatie dat er wel serieus naar de uitvoerbaarheid en effecten van de WAB op uitzenden/payroll wordt gekeken? Als dit kabinet de inclusieve arbeidsmarkt belangrijk vindt, is daar alle reden toe. Deze flexvorm is relatief gezien niet sterk gegroeid, maar wel sterk gereguleerd. Hij kent een eigen cao en is aantoonbaar belangrijk als opstap-, overstap en combineerfunctie op de arbeidsmarkt.
Wat is het gevolg van het feit dat het kabinet tegen Europese regelgeving oploopt bij de invoering van een minimumtarief in de opvolger van de Wet DBA? Wordt de invoering van deze nieuwe Wet dan weer uitgesteld? Of wordt er via de webmodule een wet gemaakt die tot veel onduidelijkheid en complicaties leidt omdat men het echte probleem dat al meer dan twintig jaar speelt niet oplost? Namelijk een eigenstandige positie van wat een ondernemer is in het Burgerlijk Wetboek vastleggen.
De olifant in de kamer
Steeds wordt wetgeving gemaakt waarin het zijn van een ondernemer wordt getoetst aan de kenmerken van een werknemer dan wel dienstbetrekking. De NBBU en vele andere organisaties vinden dat de ondernemer op zijn eigen merites beoordeeld moet worden en hebben hier een voorstel voor klaarliggen. Er zijn zelfs pilots uitgewerkt en er is draagvlak voor georganiseerd om dit voorstel te toetsen in de sectoren bouw en zorg. Dit alles om te voorkomen dat er een derde zzp-wet achter de tekentafel wordt gemaakt die tot grote problemen gaat leiden en de olifant die al ruim twintig jaar midden in de kamer staat negeert!
Last but not least: wat zijn de politieke implicaties? Want in dit regeerakkoord heeft elk van de vier partijen zo zijn punten ingebracht. Als een punt wegvalt, dan heeft dat consequenties. Wat betekent het niet doorgaan van de loondispensatie? Is dit een compensatie voor iets anders of komt er nog een compensatie? En als de WAB wel ingediend wordt, maar de opvolger van de wet DBA niet, dan is de balans ook weg. Kortom, het wordt zeker een spannende herfst!
Brigitte van der Burg
Voorzitter NBBU
Lees ook de column van Brigitte van der Burg over de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ op de NNBU website: www.nbbu.nl

Back To Top