skip to Main Content

REGELGEVING RONDOM VEILIGHEID IS NIETS IETS OM TE INTERPRETEREN

Veiligheidsissues zijn er op velerlei gebied. Is er soms, zoals in veel markten en branches, ook sprake van trends?
“Ik zou het niet direct een trend willen noemen, maar het is wel een feit dat wij steeds meer vragen krijgen over de regelgeving rondom veiligheidsmiddelen en -voorzieningen in serverruimtes. Die ruimtes moeten aan specifieke brandwerendheidseisen voldoen en bijvoorbeeld voorzien zijn van een automatische blusinstallatie. Wat de regelgeving voorschrijft, is dat dan voorzieningen getroffen moeten worden om het blusgas uit zo’n automatische blusinstallatie binnen die serverruimte te houden. Dit om het bluseffect zo groot mogelijk te maken, maar ook om de risico’s voor reddingswerkers of medewerkers die in het pand aanwezig zijn te beperken: als zij worden blootgesteld aan te grote hoeveelheden van dit blusgas, vaak kooldioxide, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor hun gezondheid. Over dat soort regels is men te weinig op de hoogte.”
Is onbekendheid met regelgeving dan de trend?
“Het grootste probleem is vaak dat een bedrijf of organisatie met de beste intenties vragen heeft over zaken waaraan moet worden voldaan, maar klem komt te zitten tussen allerlei meningen en niet goed de weg weet naar een objectief antwoord of advies.”
Waar kun je dan wel terecht met vragen over veiligheid?
“Strikt genomen is regelgeving niet iets dat je interpreteert, zeker niet als het om veiligheid gaat. Toch kent Nederland de Arbeidsomstandighedenwetgeving, dat is een kaderwetgeving die ruimte laat voor bracheorganisaties om, rekening houdend met branchespecifieke risico’s, een eigen invulling te geven aan de wet. Zelfregulering dus, iets waar de overheid in 1994 op heeft ingezet. Voor de meeste branches bestaat er wel een branchevereniging en daar moeten advies en informatie te halen zijn over veiligheidsrisico’s en regelgeving.”
“Als het om het omgaan met bepaalde stoffen gaat, zijn producenten betrouwbare bronnen. Om een voorbeeld te geven: fabrikanten van chemicaliën zoals lijm of pasta’s zijn verplicht om eventuele gevaarlijke stoffen in het product te registreren bij REACH. Dit staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Dit registratiesysteem voor gevaarlijke stoffen is in 2006 door de Europese Unie ingevoerd om vast te leggen wat de risico’s van bepaalde stoffen zijn en hoe deze kunnen worden beheerst. Vanuit REACH zijn fabrikanten ook verplicht om een zogenaamde MSDS beschikbaar te stellen. In deze Material Safety Data Sheet (MSDS) staan alle eigenschappen en verschijningsvormen vermeld, net als de waarneembaarheid, wat er gebeurt bij inslikken en hoe je dan moet handelen. Maar ook welke preventieve veiligheidsartikelen je kunt gebruiken.”
En dat systeem werkt?
“Wat je vaak ziet, is dat de praktijk wat weerbarstiger is dan de theorie. Het komt dus voor dat er wel een MSDS is van een product, maar als dat dan in combinatie met een ander product wordt gebruikt, komt alles op losse schroeven te staan. Het probleem is dan dat er niets of niemand meer thuis geeft om te adviseren. Geen branchevereniging, geen overheid, geen wetgeving. Dan komt het dus puur aan op mensen met de kennis en ervaring die wel in staat zijn om alle risico’s te beoordelen en een passend advies kunnen geven. Want je kunt de regels kennen, maar je moet ook weten hoe je die regels moet toepassen.”
Wat kan een bedrijf zelf doen om bij te dragen aan de veiligheid op het werk?
“Zelf een veiligheidsplan opstellen. Iedere werkgever is verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie te doen. Dat kan een preventiemedewerker doen, de arbodienst of een onafhankelijke arbodeskundige. Deze RIE maakt inzichtelijk hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Op basis van de RIE stel je een veiligheidsplan op waarin de specifieke risico’s van het werk en van het bedrijf staan vermeld. En: hoe je daarmee omgaat, hoe je daartegen optreedt of welke maatregelen je treft volgens het principe van ‘voorkomen is beter dan genezen’”.
Tip
Benieuwd naar de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die een bepaald vak of het werken in een bepaalde branche met zich meebrengen? Kijk dan op de website van RI&E Steunpunt. Op www.rie.nl vind je advies en goede raad, actuele en vooral betrouwbare informatie voor bedrijven, branches en werknemers.
Uit de praktijk
“Er is, vaak door gebrek aan kennis, nogal eens sprake van nalatigheid. En dat vergroot de risico’s op schade en ziekte. Zo kwam ik recent bij een bedrijf met een interne werkplaats om gelijkstroomelektromotoren te herstellen. Bij dat werk is het noodzakelijk om te koperlassen. De mensen die daarmee bezig waren, stonden met een gewoon filtermasker te lassen en hadden daardoor ’s avonds en de dag erna nog steeds een heftige kopersmaak in de mond. Nu is koper een zwaar metaal en op het moment dat je dat last, ontstaan er schadelijke koperoxides en met de verkeerde bescherming adem je die in. Een filtermasker biedt daartegen geen bescherming, een ademluchtmasker wel. Het ergste van alles is; de noodzakelijke installatie om met onafhankelijke ademlucht te werken was wel aanwezig maar die gebruikten ze niet.”

Back To Top